Saturday, February 27, 2010

എന്‍റെ ഭാവി വധു

ഈ പോസ്റ്റ്‌ എഴുതാന്‍ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച സജാദിനും അജുവിനും നന്ദി (ഇല്ല)

താഴെ പറയുന്ന qualifications ഉള്ള പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് 2020 നു ശേഷം എന്നെ contact ചെയ്യാം.

2020 il വയസ്സ്: 24-27
വിദ്യാഭാസ യോഗ്യത : ബിരുദാനന്തര ബിരുദം.
കാണാന്‍ എന്നോളം സൗന്ദര്യം. ;-)
പൈസയോടു അത്യാഗ്രഹം പാടില്ല.
മൊത്തത്തില്‍ നല്ല സ്വഭാവം.

Contact number: +919790876931Wednesday, February 24, 2010

Photo of the Day: February 24, 2010


Phasing out of unmanned railway crossings in five years is one of the proposals in the Railway Budget 2010-11, presented on Wednesday. Overcrowding of trains is a common feature of Indian Railways, evident from this photo taken on Tuesday in Patna. Photo: Ranjeet Kumar

sourced from http://beta.thehindu.com/news/national/article112439.ece?homepage=true

Tuesday, February 23, 2010

The Kiran Bedi Lecture


My heartfelt gratitude to DoHSS for postponing afternoon classes for today.


IC & SR Hall, IIT Madras, ChennaiHer lecture was on "Secrets to Success". I beg to differ. Her methods were never a secret, but we never wanted to find those three basic principles of success, the three Ms.

  • MASTER: Master your emotions and strive for excellence in your academics
  • MEMBER COMMUNITY: Be a useful member of your community
  • MEANING: Find a higher meaning for your life
Her words were inspiring, thought provoking and straight on the face. When the others dished out the cliched words - You are IITians, the best in the country. How can I make you any better? - she had the courage to tell us - I checked your website. I couldn't find the details of any patents that this institute has achieved in the past 51 years.

She made us introspect. She made us feel bad of ourselves for not doing enough as the students of this premier institute. If YOU decide to be ordinary despite being in this extraordinary institute, then who will be?

I believe she has convinced us to act. And I sincerely believe that we do act.

I end this special Lecture post quoting her.
People who make sacrifices for themselves might reach positions. When they turn their backs, we'll curse them. People who make sacrifices for the community as a whole become great. When they turn their backs, we follow them.
Saturday, February 20, 2010

Politics and youngsters

Vladimir Putin was 42 when he became the President of Russia.
Tony Blair was 44 when he moved to 10, Downing Street.
Barack Obama was 47 when he became the Commander-in-Chief of the US Forces.
Gordon Brown's cabinet's average age is 49.

Indian Cabinet: Average age - 67

Shashi Tharoor in his recent TED Talk said thus.

.....the last elections, five years ago, gave the world the extraordinary phenomenon of an election being won by a woman political leader of Italian origin and Roman Catholic faith, Sonia Gandhi, who then made way for a Sikh, Manmohan Singh, to be sworn in as prime minister, by a Muslim, President Abdul Kalam, in a country 81 percent Hindu
The pluralism in our democracy has transcended the barriers of religion, caste, gender and region. Still we don't have enough youngsters in our political system. Let me define two words before I move any further.

Cynicism is an attitude of scornful or jaded negativity, especially a general distrust of the integrity or professed motives.

Politics is the art and science of government and public life.

The popular cynicism about politics among the youngsters in our country is disheartening. Immediately after the terrorist attack in Mumbai, NDTV ran a campaign, ‘Enough is enough’. I would like to quote from an NDTV report dated December 01, 2008.

The 26/11 terror attacks have left Mumbai in shock, anger and outrage. The city known for its spirit, finally said, “Enough is enough”. Everybody in Mumbai is angry. Vikram Bawa, a Photographer said, “I think we can shut all the politicians up and tell them to just get out of here and let us live our lives.”

NDTV is not the only channel which did such preposterous and irresponsible reporting. CNN-IBN went out gauging the Indian Youth’s opinion on politics. And the opinion was, obviously – “I hate politics and politicians”. In fact, one of my friends wrote a year back thus.
I do dream that one day will witness the extinction of the political race and then political parties will become defunct. I do dream that elections will be eliminated and precious public money will be invested to make life better for the people and not to bring pests to power.

It is this attitude that will hurt India in its quest to be one of the most leading and respected world nations. While it is true that the youngsters are upset about the way Indian politics is working nowadays, it is surprising that most of them don’t want to enter politics and try and make a difference. Because criticizing from the outside is always easy. Getting in and bringing about change is difficult.

A Politician is corrupt unless he proves otherwise – this is what is holding back many from entering the political arena. All politicians are painted corrupt by the general public and the media. The Indian youth has this habit of criticizing politicians for being corrupt, misappropriating funds when they themselves do it at a lower scale. Be it a school fest or a college fest, money is laundered from the budget by showing it under a non-existing head against a fake voucher/bill. To imagine that some of these students eventually would end up as CEOs or IAS officers or politicians or public servants of any capacity is frightening.

May the best youngsters join the Political System of India and make it a better place.

Wednesday, February 17, 2010

True Love

"Rahul, I love you".

"I love you too",he told Meenu.

Sitting in an empty classroom on a Friday evening, Rahul and Meenu decided they should run away if they hope to be together. They knew their parents wouldn't agree with this proposal. They would say its too early. After all, they are still studying.

"Meenu, I can't live without you"

It was two years ago when they first met. Both of them were standing with their parents near the office, waiting for the admission procedure to be completed. They knew they loved each other the moment they met. His eyes followed her, when she left for home with her parents. He longed to meet her the next day.

In two different rooms, in two different homes, in two different places, Meenu and Rahul spent that night wondering what the other person might be thinking. As always, people in true love think the same.

True lovers ignore each other in public.

How universal are the concepts of love?! Meenu and Rahul indeed met the next day. But they never spoke a word to each other, occasional glances and blushes apart. Her eyes followed him, when he left for home that evening.

Forward to present

They are still sitting in the empty classroom contemplating the possibilities of eloping. No proper education, no other means to survive. Their confidence was melting.

"What shall we do?", Meenu aked Rahul.

"May be we should do our homework", he said.

With that, he took out his Math notebook.

Rahul Krishnan, Std 3B, Lakeview International School.
Saturday, February 13, 2010

Nicks!

Tell me your name, I may not know you. But tell me your nickname; it is almost certain that I know you well. Most of the people here in Chennai know me by my nickname. In this post, I am going to give you an idea about all the nicknames that I have been given and the final christening.

It was in 1996, when I was in Upper Kindergarten (UKG) that I got my first nickname. A fan of Tom & Jerry since childhood, I had spent most of my time in front of the television set. So at the age of five, I started wearing glass. For that reason, I was given the name "Gandhi appooppan" (appooppan = Grandfather). I had to wait till 1999 to get my name revised to "kannadi" which when translated to English means spectacles.

Before letting you know my next nickname, I think you should know a few facts regarding my stint as a class leader in 5th standard. I used to make sure that all the talkative boys got adequately punished by the teacher. By the time I reached 7th standard, I had started giving details to the Principal regarding students who copied during the exams and those who brought mobile phones and other banned things to school. Fed up of my behavior, I was given the name by my classmates, paadunna pishachu meaning singing devil.

When I reached 9th standard, I became the assistant class leader and became known for my 'truthfulness' and was named Gandhi by friend Abraham George. I went on to be the reason why two of my classmates got suspended for half a day. For a month from then on, I was called the Hitler, but was later withdrawn.

Now, even after four years, my nickname remains the same.

The list of nicknames that my wing-mates have; please don't ask the fundaes!

Room No

 

 

 

 

 

 

366

Gautam

Anda

Kurian

Big Daddy

 

 

367

Mohan

Bunny

Sajad

Pocks

Suraj

PP

368

Arun

Gandhi

Chenji

Uncouth

Kanishka

iStrap

369

Gauthaman

Handshake

Jerin

BSNL

Siddharth

N cube

370

Binny

ICM

Polash

Booby

Preshanth

Skrotr

371

Deepak

Violence

Akhil

ABO

Aju

Nympho

372

Vigneshkumar

Vicks

Manish

Film

Vikas

Ooty

 --
Lokasamastha Sukhino Bhavanthu!

Thursday, February 11, 2010

My Blogging Schedule

Dear Readers,

Till date, I have been very irregular in blogging. Now on, I am going to follow a schedule. My blog will be updated every Saturday and Wednesday.

Thank you all!

--
Lokasamastha Sukhino Bhavanthu!

I cannot fly (written a year ago)

“Next we’re going to study HVZ reaction. Does anybody know what HVZ expands to?”

“Hell” shouted out a boy, probably cursing chemistry, I thought. But he wasn’t.

“You’re right, continue”, said the teacher.

“Hell-Volhard-Zelinsky”, completed the whiz amid curious glances from the opposite gender.

“Hell”, I thought.

Life was miserable. I went home just to sleep – the rest of the time I am either at school or some worthless private tuition centre trying to gulp down as much data as possible. But this class was different – the chemistry tutor just cared about the brainy spectacled species in the front row and never wandered his sight beyond them. I stayed safe in one of the shabby back benches, hurling out my creativity onto a piece of paper.

“This reaction is very important from the exam-point-of-view. Study all the conversions properly. We’ll see next class”, finished the tutor.

I walked out of the dimly lit lecture hall to the brightness of the outside world. My thoughts were halted momentarily as I heard some giggles from behind. “Sounds girlish”, I thought. Turning around, I saw a battalion of girls (in various up-to-the-minute outfits) giggling at ‘me’? No, they were not. Why should they even bother to look at me? To them, I was not even a joker, but a loser.

Next destination: My school

I entered the sparsely populated classroom of mine and occupied my seat. The English teacher was ready with the Macbeth text.

MACBETH. They have tied me to a stake; I cannot fly,

But bear-like I must fight the course.

The line struck me. Yes, Shakespeare was right. I have been tied to a stake and cannot escape from the clutches of this devilish society. Why on earth should I go for IIT coaching just because my friends go there? Why should I be forced to study, study and study when my real worth lies in something else? Why should I be thrashed like a stray dog for not knowing what is the industrial manufacturing method of ozone?

I am forced to do what I don’t like. “I should fight this system”, I thought.

The English teacher became aware of my trepidation. “Arun, if you are not interested in the class, please leave the room”, shouted the teacher.

With that, I was forced to make my way to the Principal’s parlour.


(This article was published in The Loyolite 2009, Annual Magazine of Loyola School, Thiruvananthapuram.)

Lost

LOST
I lost my Sony Cybershot Digital Camera (Silver white, 12 MP) in the OAT during the Shaastra Vol Bash. If found, please contact me in the below given number.

Arun Sudarsan : +919790876930

BIG TREAT ASSURED!

Tell me people - when you find a camera lying around somewhere on the roads, what will you do? Make it yours inconspicuously, or try to find out its owner? Barring a few exceptions, I believe most of us would want to return it to its owner. But is it because of the 'treat' that is assured to you? If an IP doesn't promise a treat, would you not give it back?

LOST

I lost my Sony Cybershot Digital Camera (Silver white, 12 MP) in the OAT during the Shaastra Vol Bash. If found, please contact me in the below given number.

Arun Sudarsan : +919790876930

I WILL BE INDEBTED TO YOU FOR LIFE!

Since coming to this institution back in August 2009, I must have seen at least one different 'Lost' IP everyday. Everyone unfailingly ending with the line - TREAT ASSURED or its derivatives like BIG TREAT ASSURED, HAZAAR TREAT ASSURED, BASERA TREAT etc. Only once did I see an IP that didn't offer a treat, but the line - I WILL BE INDEBTED TO YOU FOR LIFE!

Are we BRIBING THE CIVIC SENSE of the students? To return a lost item to its owner is to be seen as a duty on our part. Then why the assurances of 'putting' treat? (Insti Lingo). This tendency to 'put' treat doesn't confine itself to the 'Lost' IPs. From Lit-Soc to Tech-Soc, Shaastra to Saarang and everything and anything that happens in the institute comes under this cancerous disease. The most disgusting of all being that this disease has even affected the NSS or the National Service Scheme. Putting treat for doing social service! Remember, the treats given to the people concerned is funded from the budget meant for NSS work and shown under a different head.

This culture of the students, who expect rewards and accolades for everything that they do is ruining their moral fibre. They learn to manipulate accounts to fund the treats, be it the Hostel funds, Shaastra, Saarang or NSS. Corruption therefore starts at this level. And to think that many of these people who misappropriate funds would later become CEOs of big companies (always keep Satyam in mind) and IAS officers and Politicians and 'Public servants'!

LET US NOT ALLOW OUR CIVIC SENSE TO BE BRIBED. LET US NOT TREAD THAT DANGEROUS PATH.

Monday, February 8, 2010

Right to die - a fundamental right?

Article 21 of the Indian Constitution reads thus.

No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law

Suicide means deliberate termination of one’s own physical existence or self-murder. It is an act of voluntarily or intentionally taking one’s own life. Suicide needs to be distinguished from euthanasia or mercy-killing. Suicide by its very nature is an act of self- killing or self-destruction, an act of terminating one’s own life without the aid or assistance of any other human agency. Euthanasia, on the other hand, involves the intervention of other human agency to end the life.

Self-deprivation of life is not established by any procedure.

I would like to bring to your attention few facts with regards to suicides in India. According to the data I have with me, sourced from the report titled ‘Humanization and Decriminalizing of attempt to suicide’ submitted to the then Law Minister Mr. H. R. Bharadwaj, the number of recorded suicides in India in the year 2006 was 1,18,112. The deceased were mostly from the age group of 15-29 and 30-44 accounting for 36% and 35% respectively of the total suicides in the country.

Our life is inextricably linked with so many other people’s lives. Therefore it would be preposterous to even suggest that a person has the personal liberty to die considering how many lives would be affected by that. In certain cases, suicides can even affect the society as a whole. I would like to draw your attention to a suicide that took place in my home state Kerala a few years back, when a college student named Rajani committed suicide by jumping off the 3nd floor of the Kerala Entrance Commissioner’s office, because her application for an education loan was rejected by a bank. The state was paralyzed for the next 10 days, public property destroyed and schools shut down.

The decision to commit suicide is impulsive, irrational and emotional; due to various factors at a personal level and at a socio-economic level. I strongly believe that through effective intervention at the appropriate time, such deaths can be avoided, altering the conditions which lead to the decision to exterminate one’s own life.

It is argued that as the right to freedom of speech gives us the right to remain silent, as the right to practice a religion gives us the right not to practice a religion, the right to life does include the right to die. The Hon. Supreme Court in its various judgments have made it clear that the fundamental rights come with reasonable restrictions, and the specific case of right to die, it held that Article 21 is a provision guaranteeing protection of life and personal liberty and by no stretch of the imagination can extinction of life be read into it.

I would like to conclude my arguments against this topic reiterating that right to die is not one’s ultimate personal freedom, since we not only live for ourselves, but also for others. The right to personal freedom cannot be stretched to the extent of mankind returning to state of nature, state of lawlessness.

Thursday, February 4, 2010

Facebook and me

Having luckily qualified an entrance exam that took me to the Indian Institute of Technology Madras, Chennai last year, I found out that the most effective way to stay in touch with people back home is the internet; to be specific, the social networking sites like Facebook and Orkut. But the pseudo-morality in me prevented me from using these fantastic sites during the first three months of my stay here in Chennai.

Soon I realized that there is no use hugging on to my pretentious principles. In school, I would have got the best outgoing student award for pretending to be good. Sadly, I passed out of Loyola a year earlier. Finally, on a fine Wednesday evening (or was it a Thursday afternoon?), I went to the DCF, opened Mozilla Firefox (notice my commitment towards the advancement of an open source software), typed in http://www.facebook.com. That day, I got my Netizenship back.

An interesting thing about Facebook is that it allows you to take ‘quizzes’ which serves no purpose but to make you (in)famous. Here are some examples handpicked by me from the website.

· Bitch test (Girls only): Are you a bitch?

· Are you a true pothead?

· What is your kissing type?

· How evil are you?

· Which 2010 song are you?

· When will you fall in love?

I don’t want to mention a few other tests, because it’s only a fine line between masterful writing and obscenity. In fact, I did take the last quiz mentioned on the list to know when I would get a girl. But I was not too pleased with the answer. It said that I would fall in love with a girl I would meet in a bar, at the age of 47. I was quite happy about the bar and the girl part of the answer, but not the age part of it; which brings me to another quiz which I took, to wonderfully illustrate how ridiculous can Facebook quizzes get.


The result, you can see for yourselves.

Name : Arun Sudarsan

Age : 18

Yes, I do have grey hair. But I am not a 100 year old guy! I want to emphasize on the point that I am just an 18 year old teenager! Unfortunately, many see me as a mature boy. Well, the truth is I am not. Now, I just want to enjoy my life as a teenager to the fullest and mature as the age clock keeps ticking.

To conclude, I would like appeal to all to be careful in future while using Facebook quizzes. They might tell you that you are likely to fall in love next day with your sister, if she happens to be one of your Facebook friends or that you are going to be stabbed to death in the near future.


Wednesday, February 3, 2010

An Award & A ControversyNo. This post is not about the N-Obama controversy. You might have already been overloaded with cartoons and articles condemning the Peace Prize conferred on the United States President. Yet, this theme of undeserving candidates getting prestigious awards continues.

Let's not go deep into history. Last three names of that illustrious list read as follows.
2007 - Rakesh Rollands
2008 - Mishel Johns
2009 - Archith Mohan

Three names that did justice to the prestige the title conferred on them; Best Loyolite. Go back in history and you will get the names of people like Rakesh P, Varun Murali, Arun Andrews etc. It lies upon the school management, the responsibility of finding the best person to be given this title every passing year. And all these years, selection of a person for this award never yielded a sense of awkwardness; a sense that a more deserving candidate was out there among his batch mates. Year 2010 gave us just that - sense of awkwardness.

There were at least two other more deserving candidates in the passing out batches, both in the CBSE and ISC classes. What resulted in the selection of the ultimate winner is what worries me more than the selection itself.
Quoting from Ashok's blog on Loyola School,
An amusing feature of elections in Loyola in the 1980s was the undercurrent of caste politics. I refer to the ICSE vs SSLC “war” of those days as caste politics because it was a battle over group identities based on which division you belonged to. As the ICSE was a tougher course in high school, the SSLC students were perceived as lower castes; on this blog and elsewhere, I have been told by recent ISC students that the discrimination turned more open in the 2000s. No wonder that the ISC vs HSC war continues in Loyola at the time of elections.
The newest battle in school; is ISC vs CBSE. With the teachers in CBSE and ISC sections not teaching the students from the other sections (apart from one or two exceptions), they don't get to know all the students in the passing out batches. This unfortunately results in the teachers voting en masse for the candidate from their section. This problem, I believe, is here to continue unless there is transparency in the selection process of the Best Loyolite award.

I therefore appeal to all those involved in the process of conferring this prestigious award to be more careful in future to preserve its stature.

The Nostalgia Battle (from my friend Basil's blog. basiljames.blogspot.com)

The Nostalgia Battle
Well, well...I don't know if its only me, but I notice war cries, broken chariots and the lot around the place today, all indicative of some sort of skirmish around these parts. So, I decided to look deeper in and found an intricate and intriguing battle being fought out.

The turf was the crown prince of social networking-Facebook. The gladiators, two of my friends, "Sami" and "Gandhi". The topic of nostalgia is quite naturally our old school, Loyola. While it certainly is one of the best things an ex-Loyolite can be nostalgic about, the out of the blue nature of the posts coming up on my home page is what makes me curious. As another of my friends insists on, events in chronological order goes like this.

One score and seven days of the first month of the new decade, "Sami" makes a random post about how he would love to sit in our former math teacher's class, back in school. Ok...random post..understandable. Boy, I never thought it would set off this chain reaction!!!

Some info on "Gandhi", just so that you have a sort of heads up. He was a prominent figure in school and has been told quite a few number of times that his topics of conversation to random people is often excessively limited to the school. Having been a well known personality might excuse some of his over blown-at-times feelings, but sometimes he crosses that fine line.


Back to "Sami". His post receives a few likes, one of whom is "Gandhi". "Sami" made his post at some unholy hour which is kind of typical of him, but Gandhi probably sees it amidst his daily chore of reading about certain deceased Chief Ministers. Anyway, after a morning class, "Gandhi" posts about a funny incident that happened in the same teacher's class in a senior batch. Maybe it was the trend catching on, but he got seventeen comments and a couple of likes. The comments represented a variety of Loyolites from seniors who passed out long ago to his batch mates. The comments ranges from the appreciative to the disdainful, but "Gandhi" certainly got noticed.

Sami had evidently recognised that the best way to continue keeping his account active and visited was to dish out similar stuff, so he comes up with another post. This is like a general rumination on how great and wonderful life in school was etc etc. with lots of sentimental stuff and good memories thrown in for spice. His post is commented on by six of our batch mates, all adding to the already long post.


I know "Gandhi" to be a persevering and determined chap and his skill at writing has been recognised at various levels. He knows, like all authors, how to tug at the heart strings. He comes up with a rather lame joke cracked by a teacher which was funny for its lameness. The junta chose to give "Gandhi" the brusheroo this time and restricted themselves to just a couple of likes. "Gandhi" did not reach the heights he has reached by giving up at the first instance. He rallied around with another incident involving the same teacher, a lengthy one to tell the junta that he has no intention of being fazed by a few people's attitudes. His endeavors are rewarded and his post garners thirteen likes and four comments. "Sami" had by this time realised the futility of competing with "Gandhi" or the lame nature of the proceedings, or both. He gave up, leaving "Gandhi" the clear victor of the battle.

Thus ends the glorious history of The Nostalgia Battle.

Tuesday, February 2, 2010

One year ago... how my writing was...

Below is an essay that I wrote on January 28, 2009 just over a year ago. Let's see how different my language was.

“Experience is the name that everyone gives to their mistakes”
-
Oscar Wilde (1892)
When your mind and body are at war with each other, when the societies are at crossroads with each other, when nations are living in perpetual hatred for each other, a mind which is honest can bail us out of trouble. When things are done against the wishes of God (or any philosophy that guides the mankind), we know that dishonesty has taken prominence. Actions done cannot be undone and scars rising out of dishonest actions cannot be effaced. The ubiquitous Godliness asks us to be honest
and it is our conscience which chooses either heaven or the forbidden fruit. Honesty leads us to contentment, peace of mind and heaven in the longer run. But man’s ambition may at many times choose dishonest ways to attain glory. That’s why John Milton wrote, “Better to reign in hell than serve in heaven”, in his “Paradise lost”
The world as seen now is restless and destined to scale the heights of doom if dishonesty prevails. Our history teaches us the success of honest men and the destruction of the dishonest ones. Mahatma Gandhi is honesty personified and his life is a testimony to that fact. When death invited him to the annals of history, he was raised to the position of the spiritual father of all Indians, born and unborn. But when Hitler chose to leave this world on his own, people celebrated his travel to the unseen horrors of hell.

Honesty is remunerative. It pays you for your un-tilted conscience and actions. Though I don’t see myself as an honest person, I can recollect incidents from my memory when I was praised for being honest. At the same time, I can also remember those incidents which revealed a darker side of my character and I was pulled up by my elders for being dishonest. This proves that the various circumstances chose my actions. What shall we do to be constant like the North Star? A total disregard for the consequences of being honest and a mind that tells you to follow the truth is
necessary for being honest. Spiritual enlightenment and dissolution from the physical pleasures of life lead you to such a state. Swami Vivekanandan is a glowing example to the above argument. His life was dedicated to the service of God, and through God, the goals of honesty and truthfulness.

I believe that sometimes experiences (or rather your mistakes) will lead you to honesty. A feeling that the misfortunes in life were a reflection of the dishonest ways followed can turn a dishonest and mean rogue to an honest a caring saint. Saint Valkmiki was a transformed man who later spread the truths of life through his epic Ramayana. “All animals are equal. But some animals are more equal than others”, wrote George Orwell in his “Animal Farm”. When one sees all and measures all with the same eyes and scales, then he is an honest man. Honesty is a journey is the
roaring sea of dishonesty. It is rough and difficult. But once you follow it like a sinking star, you will reach a world beyond the horizon, unseen by dishonest men, but you.

Monday, February 1, 2010

Why Rahul Gandhi resists marriage?

My dear friend Jerin has come up with an interesting explanation as to why our next PM in waiting Rahul Gandhi has not married till now, and possibly will remain unmarried in future too! Mr. Gandhi, born on June 19, 1970 turns 40 this year.

His explanation: Rahul Gandhi wants the Gandhi Family reign in Congress and the country to end! He wants democracy to return to the GOP of India!

This is thought I shouldn't fail to blog instantly!

My Cabinet

Last two days, serious consultations were made as to who should be the Home Minister the Union Cabinet headed by me. It was finally decided that my campaign manager Sajad Santhosh would be the country's new Home Minister. He brings in fresh energy to lift the sagging morale of the ministry following the terrorist attacks during the opposition party's rule. Aju Basil will head the HRD Ministry to revamp the educational structure of the country. Deepak Johnson, 'blessed' with special powers to make people happy, has been appointed MoS in my office (PMO) in special charge of the Public Relations Department and I&B ministry. Gauthaman will head the newly formed Family Planning Ministry, considering his expertise and experiments with his own personal love-life. The complete list will be out tomorrow. So keep watching this space!